Free Shipping

ปรัชญา

Free Shipping

วิสัยทัศน์

Free Shipping

ค่านิยมองค์การ


ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

 

รายละเอียดอยู่ในระหว่างปรับปรุง โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561(TCAS 61) เพิ่มเติม..

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ::.


Thumbnail Image 1

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะการักษาราชการแทนอธิการบดี ...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะการักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 พร้อม...

อ่านต่อ...

Thumbnail Image 1

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ ธุวสินธุ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ ธุวสินธุ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017” (Quality Youths Scholarship of The Year...

อ่านต่อ...

Thumbnail Image 1

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ...

อ่านต่อ...


ข่าวสารมหาวิทยาลัย และข่าวสารผู้บริหาร


ผศ.ดร.ดวงพร..

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะการักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดี..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ ธุวสินธุ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017”

ขอแสดงความยินดี..

อแสดงความยินดีกับ อ.กรกานต์ พรหมเดเวช สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Yunnan Friendship Award For Foreign Experts 2017

สาขาวิชา..

สาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560

ผศ.ดร.ดวงพร..

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะทำงานจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผศ.ดร.ดวงพร..

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะการักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

ผศ.ดร.ดวงพร..

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะทำงานจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผศ.ดร.ดวงพร..

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา (มรร. บางคล้า)

ผศ.ดร.ดวงพร..

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

เพลงมาร์ชประจํามหาลัย
Web Devolopment (ผู้พัฒนาเว็บไซต์)
นายภานุสรณ์ บุญจันทร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รหัสนักศึกษา: 58003263010
LINE ID : tar.pns